تاریخ شروع

9:00 ب.ظ

سه شنبه - 1400/09/02

تاریخ پایان

8:00 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/10/02

آدرس

آنلاین